Milano

Số màu: 4
Xuất xứ: Indonesia

Khổ thảm        : 3,97m

Chiều cao sợi : 5mm

Tổng độ dày   :6,5mm

Trọng lượng sợi  : 825gr/1m2

Số màu: 4
Số màu: 4
Số màu: 4
Số màu: 3